Santa Barbara says no to Exxon’s oil trucking plan